نصب همراه صندوق fundMobileApp

صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
صورت وضعیت پرتفوی اردیبهشت 1400 1400/03/03
صورت وضعیت پرتفوی فروردین ماه 1400 1400/02/05
گزارش عملکرد 3ماهه اسفند ماه صندوق توسعه ملی 1400/01/30
صورت های مالی 3 ماهه منتهی به 30 اسفند 1399 1400/01/30
صورت وضعیت پرتفوی اسفند ماه 1399 1400/01/07
صورت وضعیت پرتفوی بهمن 99 1399/12/05
صورت های مالی سالیانه حسابرسی شده منتهی به 30 آذر 1399 1399/11/19
گزارش عملکرد سالیانه حسابرسی شده صندوق توسعه ملی 1399/11/19
صورت وضعیت پرتفوی دی 99 1399/11/06
گزارش عملکرد سالیانه صندوق توسعه ملی 1399/10/29
صورت های مالی سالیانه صندوق توسعه ملی 1399/10/29
صورت وضعیت پرتفوی آذر 99 1399/10/08
صورت وضعیت پرتفوی آبان 99 1399/09/02
صورت وضعیت پرتفوی مهر ماه 1399 1399/08/07
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 31 شهریور 99 1399/07/29
صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 31 شهریور 99 1399/07/29
صورت وضعیت پرتفوی شهریور 99 1399/07/08
صورت وضعیت پرتفوی مرداد ماه 1399 1399/06/03
صورت های مالی حسابرسی شده 6 ماهه منتهی به 31 خرداد 99 1399/05/15
گزارش عملکرد6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 31 خرداد 99 1399/05/15
صورت وضعیت پرتفوی تیرماه 1399 1399/05/08
گزارش عملکرد 6 ماهه صندوق توسعه ملی حسابرسی نشده 1399/04/28
صورت های مالی 6 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 31 خرداد 99 1399/04/28
صورت وضعیت پرتفو منتهی به 1399/03/31 1399/04/07
صورت وضعیت پرتفوی اردیبهشت 99 1399/03/07
صورت وضعیت پرتفوی فروردین 99 1399/02/06
گزارش عملکرد 3ماهه صندوق توسعه ملی 1399/02/03
صورت های مالی 3 ماهه منتهی به 29 اسفند 98 1399/02/03
صورت وضعیت پرتفوی اسفند ماه 1398 1399/01/09
صورت وضعیت پرتفوی بهمن ماه 98 1398/12/06
صورت های مالی سالیانه حسابرسی شده منتهی به 30 آذر1398 1398/11/16
گزارش عملکرد سالیانه صندوق توسعه ملی حسابرسی شده 1398/11/16
صورت وضعیت پرتفوی دی ما 98 1398/11/07
صورت های مالی سالیانه صندوق توسعه ملی 1398/10/28
گزارش عملکرد سالیانه صندوق توسعه ملی 1398/10/28
صورت وضعیت پرتفوی آذر ماه 98 1398/10/08
صورت وضعیت پرتفوی آبان ماه 1398 1398/09/04
گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به 30 مهر 1398 1398/08/08
صورت مالی 9 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1398 1398/07/29
گزارش عملکرد 9 ماهه صندوق توسعه ملی منتهی به 31 شهریور 98 1398/07/29
گزارش پرتفوی شهریور ماه 1398 1398/07/08
صورت وضعیت پرتفوی مرداد ماه 98 1398/06/09
گزارش عملکرد شش ماهه حسابرسی شده صندوق توسعه ملی 1398/05/16
صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 31 خرداد 98 حسابرسی شده 1398/05/16
صورت وضعیت پرتفوی تیر ماه 1398 1398/05/09
صورت مالی شش ماهه منتهی به 31 خرداد 1398(حسابرسی نشده) 1398/04/29
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31 خرداد 1398 1398/04/29
صورت های مالی 3ماهه صندوق توسعه ملی با امضا متولی 1398/04/17
صورت وضعیت پرتفوی خردادماه 98 1398/04/09
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 31 اردیبهشت 1398 1398/03/08
صورت وضعیت پرتفوی فروردین 98 1398/02/08
صورت های مالی 3 ماهه صندوق توسعه ملی 1398/02/07
گزارش عملکرد سه ماهه صندوق توسعه ملی 1398/02/07
صورت وضعیت پرتفوی اسفند 97 1398/01/07
صورت وضعیت پرتفوی بهمن 97 1397/12/07
صورت های مالی سالیانه حسابرسی شده منتهی به 30 آذر 97صندوق توسعه ملی 1397/11/16
گزارش عملکرد سالیانه حسابرسی شده صندوق توسعه ملی 1397/11/16
صورت وضعیت پرتفوی دی ماه 97 1397/11/10
صورت های مالی سالیانه صندوق توسعه ملی 1397/10/26
گزارش عملکرد سالیانه صندوق توسعه ملی 1397/10/26
صورت وضعیت آذر ماه صندوق توسعه ملی 1397/10/10
صورت وضعیت 30 آبان صندوق توسعه ملی 1397/09/10
صورت وضعیت پرتفوی مهر 97 1397/08/09
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 1397/06/31 1397/07/28
صورت مالی 9 ماهه منتهی به 1397/06/31 1397/07/28
صورت وضعیت پرتفوی شهریور 97 1397/07/09
صورت وضعیت پرتفوی مرداد 97 1397/06/06
صورت های مالی سه ماهه منتهی به 1396/12/29 1397/05/20
گزارش عملکرد 6 ماهه حسابرسی شده صندوق توسعه ملی 1397/05/20
صورت های مالی حسابرسی شده 6 ماهه صندوق توسعه ملی 1397/05/20
صورت وضعیت پرتفوی تیر 97 1397/05/08
گزارش عملکرد 6ماهه منتهی به 31خردادماه 1397 صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه ملی 1397/04/30
گزارش عملکرد 3ماهه منتهی به 29اسفندماه 1396 صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه ملی 1397/04/30
صورتهای مالی 6ماهه منتهی به 31خردادماه 1397 صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه ملی 1397/04/30
صورت وضعیت پرتفوی اردیبهشت 97 1397/04/13
صورت وضعیت پرتفوی خرداد 97 1397/04/13
صورت وضعیت پرتفوی منتهی به بهمن ماه 1397/02/24
صورت وضعیت پرتفوی منتهی به 961229 1397/02/24
صورت وضعیت پرتفوی منتهی به فروردین 1397 1397/02/24
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی منتهی به 30 دی 1396 1396/11/30
صورت مالی منتهی به 30 آذرماه 1396 1396/11/10
گزارش عملکرد منتهی به 30 آذرماه 1396 1396/11/10
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی منتهی به 30 آذر 1396 1396/11/07
صورت های مالی 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 31 خرداد 96 1396/11/01
گزارش عملکرد توسعه ملی 1396/11/01
گزارش عملکرد 30 آذر 1396 1396/10/23
صورت مالی منتهی به آذر 1396 1396/10/23
گزارش عملکرد 31 خرداد ماه 96 1396/10/20
صورت مالی منتهی به 1396/03/31 1396/10/10
گزارش عملکرد برای دوره مالی منتهی به 1396/08/20 1396/09/18
صورتهای مالی 3ماه و 14 روزه منتهی به 1396/01/14 1396/08/08
گزارش عملکرد 9ماهه منتهی به 1396/06/31 صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه ملي 1396/08/03
صورت مالی 9ماهه منتهی به 1396/06/31 صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملي 1396/08/03
گزارش عملکرد سالیانه منتهی به 30 اسفند 1395 1396/02/03
صورت های مالی سه ماهه منتهی به 30 اسفند 1395 1396/02/03
صورت های مالی حسابرسی شده سالیانه 13950930 1395/11/19
گزارش عملکردسالیانه حسابرسی شده 13950930 1395/11/19
صورت های مالی سالیانه منهی به 1395/09/30 1395/10/29
گزارش عملکرد سالیانه منتهی به 30آذر 95 1395/10/27
گزارش عملکرد 9ماهه منتهی به 31شهریور95 1395/08/02
صورت های مالی 9ماهه منتهی به 31شهریور 95 1395/08/02
گزارش عملکرد 6 ماهه حسابرسی شده 95/03/31 1395/05/30
صورت های مالی 6 ماهه حسابرسی شده 95/03/31 1395/05/30
صورتهای مالی 6ماهه منتهی به 31/03/95 1395/04/30
گزارش عملکرد 6ماهه منتهی به 31/03/95 1395/04/30
صورتهای مالی 3ماهه منتهی به 29اسفندماه 1394 1395/02/01
گزارش عملکرد 3ماهه منتهی به 29اسفند ماه 1394 1395/02/01
صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 1394/09/30 1394/11/27
گزارش عملکرد حسابرسی شده منتهی به 1394/09/30 1394/11/26
صورتهای مالی سالیانه منتهی به 30/09/94 (اصلاحیه) 1394/11/17
گزارش عملکردسال مالی منتهی به 1394/09/30 1394/10/29
صورت های مالی منتهی به 1394/09/30 1394/10/29
صورت های مالی 9 ماهه منتهی به31 شهریور 94 1394/07/28
گزارش عملکرد دوره 9 ماهه منتهی به31 شهریور 94 1394/07/28
صورت های مالی حسابرسی شده 6 ماهه منتهی به31 خرداد94 1394/05/31
صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 31 خرداد 94 1394/04/31
گزارش عملکر دوره 6 ماهه منتهی به 31 خرداد 94 1394/04/31
گزارش عملکرد دوره 3 ماهه منتهی به 29/12/1393 1394/02/02
صورت های مالی منتهی به29/12/1393 1394/02/02
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 30/09/1393 1393/11/28
صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 30/9/93 1393/11/28
صورت های مالی منتهی به 30/09/1393 1393/11/05
گزارش عملکرد دوره نه ماهه منتهی به 31/06/1393 1393/07/30
صورت های مالی نه ماهه منتهی به 31/06/1393 1393/07/30
صور های مالی 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 31 خرداد 1393 1393/05/26
گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به 31 خرداد 1393 1393/04/22
صورت های مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به 31 خرداد 1393 1393/04/22
گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به 29 اسفند 1392 1393/02/03
صورتهای مالی دوره مالی منتهی به 29 اسفند 1392 1393/02/03
گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به 30 آذر 1392 1393/01/19
صورت های مالی حسابرسی شده دوره مالی منتهی به 30 آذر 1392 1392/12/18
صورتهای ما لی دوره منتهی به 30 آذر ماه 92 1392/11/01