نصب همراه صندوق fundMobileApp

برگزاری مجمع عادی سالانه

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی در تاریخ ٢٥/٠١/٩٣ با حضور کلیه ارکان ( ١ - خانم معصومه ملاصالحی به نمایندگی از شرکت گروه توسعه ملی و شرکت مدیریت سرمایه مدار. ٢- خانم سمیه کلبری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی. ٣- آقای فرخ کوچکی گل افزانی به نمایندگی از شرکت توسعه نگاه پویا.  ٤- خانم سحر حجتی پور به نمایندگی از موسسه حسابرسی آرمان راهبرد. ٥- خانم هانیه حکمت به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر، آقای مجتبی حسن پور به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک ملی) و آقایان محسن یزدانیان و مجتبی مهری به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار گردید و طی آن تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید : 
١ - صورت های مالی دوره مالی منتهی به ٣٠ آذرماه  ٩٢ تصویب گردید . ٢ - روزنامه دنیای اقتصاد برای نشر آگهی های صندوق انتخاب گردید . ٣ - موسسه حسابرسی آرمان راهبرد برای مدت یک سال به عنوان حسابرس صندوق تعیین گردید .٤ - مجمع حق الزحمه حسابرس را برای عملکرد منتهی به ٣٠ آذر ماه ٩٣ مبلغ ٨٠ میلیون ریال تعیین گردید.