نصب همراه صندوق fundMobileApp

مجمع عمومی سالیانه صندوق توسعه ملی

مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق توسعه ملی مورخ 1397/12/06 ساعت 14 باحضور 100% سهامداران ممتاز و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و ارکان صندوق تشکیل گردید و صورت های مالی سالیانه منتهی به 1397/09/30 به تصویب مجمع رسید.