نصب همراه صندوق fundMobileApp

ثبت درخواست صدور و ابطال

به اطلاع کلیه سرمایه گذران میرساند به دلیل غیر فعال شدن سامانه ای بی شاپ جهت ثبت درخواست و صدور و ابطال اینترنتی صرفا به تارنمای صندوق مراجعه نمایید.