نصب همراه صندوق fundMobileApp

برگزاری مجمع عادی سالیانه

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی در تاریخ ٢٩/٠١/٩٤ با حضور کلیه ارکان  ١ – آقای ابوالفضل علیمراد به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامدار ممتاز) و شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار(سهامدار ممتاز)، شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا(سهامدار ممتاز) ٢- آقای جواد نصیریان به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی. ٣- آقای محمود رجائی  به نمایندگی از موسسه حسابرسی آرمان راهبرد. ٤- خانم هانیه حکمت به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر، آقای علی آئین حسینی به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک ملی برگزار گردید و طی آن تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید : 
١ - صورت های مالی دوره مالی منتهی به ٣٠ آذرماه  ٩٣ تصویب گردید . ٢ - روزنامه دنیای اقتصاد برای نشر آگهی های صندوق انتخاب گردید . ٣ - موسسه حسابرسی آرمان راهبرد برای مدت یک سال به عنوان حسابرس صندوق تعیین گردید .٤ - مجمع حق الزحمه حسابرس را برای عملکرد منتهی به ٣٠ آذر ماه ٩٤ مبلغ ١٠٠ میلیون ریال تصویب کرد.