نصب همراه صندوق fundMobileApp

مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی مورخ 1399/01/31

مجمع  صندوق توسعه ملی مورخ 1399/01/31 ساعت 13:30 باحضور 100% دارندگان واحد های ممتاز و و ارکان صندوق تشکیل گردید و صورت های مالی سالیانه منتهی به 1398/09/30 به تصویب مجمع رسید.