نصب همراه صندوق fundMobileApp

برگزاری مجمع تغییر هزینه نرم افزار و عضویت در کانون ها

مجمع تغییرات  امیدنامه با حضور کلیه سرمایه گذاران ممتاز و ارکان صندوق  مورخ 1399/04/15 ساعت 14تشکیل گردید و تغییر هزینه نرم افزار، اصلاح بند عضویت در کانون های وتغییر حق الزحمه حسابرس  این صندوق به تصویب رسید.