نصب همراه صندوق fundMobileApp

برگزاری مجمع عادی سالیانه

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی در تاریخ ٢٥/٠١/٩٥ با حضور کلیه ارکان  ١ – آقای ابوالفضل علیمراد به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامدار ممتاز) ، شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار(سهامدار ممتاز) و شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا(سهامدار ممتاز) ٢- آقای علی حسین زاده گوهری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی(سهامدار ممتاز). ٣- آقای محمود رجائی  به نمایندگی از موسسه حسابرسی آرمان راهبرد. ٤- آقای سهند شعری به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر. ٥- آقای سعید پرچمی به نمایندگی از سازمان بورس اوراق بهادار. ٦- آقای علی آئین حسینی به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک ملی برگزار گردید و طی آن تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:
١- صورت های مالی دوره مالی منتهی به ٣٠ آذرماه ٩٤ تصویب گردید . ٢ - روزنامه دنیای اقتصاد برای نشر آگهی های صندوق انتخاب گردید . ٣ - موسسه حسابرسی آرمان راهبرد برای مدت یک سال به عنوان حسابرس صندوق تعیین گردید .٤ - مجمع حق الزحمه حسابرس را برای عملکرد منتهی به ٣٠ آذر ماه ٩٥ مبلغ ١١٥میلیون ریال تصویب کرد.