نصب همراه صندوق fundMobileApp

برگزاری مجمع صندوق

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی در تاریخ ٢٣/٠٥/٩٥ با حضور کلیه ارکان صندوق در محل دفتر مرکزی شرکت کارگزاری بانک ملی با حضور کلیه صاحبان واحدهای ممتاز صندوق تشکیل گردید. قابل ذکر است با موافقت کلیه صاحبان واحدهای ممتاز مصوب گردید، دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی به مدت ٣سال دیگر تا تاریخ ١٤/٠٧/١٣٩٨ تمدید گردد. و همچنین سرمایه گذاری درگواهی های سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس به امیدنامه اضافه گردید.