نصب همراه صندوق fundMobileApp

تایید صورتجلسه مجمع تمدید فعالیت صندوق

مجمع تمدید فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی در تاریخ 1397/01/07با حضور کلیه ارکان  ١ – آقای ابوالفضل علیمراد به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامدار ممتاز) ،2-م اقای مصطفی امام دوست  به نمایندگی از  شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی 3- آقای ابوالفضل کارگزار به نمایندگی از سازمان  4 – آقای علیرضا گنجی  به نمایندگی ازشرکت مشاور سرمایه گذاری  نیکی گستر 5- علی آئین حسینی به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک ملی ایران تشکیل گردید و ضامن نقدشوندگی صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی حذف گردید و اساسنامه و امیدنامه بدون ضامن نقدشوندگی به تصویب مجمع رسید .