نصب همراه صندوق fundMobileApp

تصویب مجمع عمومی عادی سالیانه

 

                                       

احتراما به استحضار میرساند مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی  مورخ 07/01/1397 تشکیل گردید و موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به عنوان حسابرس صندوق به مدت 1 سال انتخاب گردید.