بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/02/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 95,746 88.02 236,854 94.4 286,606 93.54 315,256 94.58
اوراق مشارکت 4,408 4.05 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 1,400 1.29 1 0 1 0 1 0
وجه نقد 1,114 1.02 4,973 1.98 7,986 2.61 9,897 2.97
سایر دارایی ها 6,115 5.62 9,074 3.62 11,810 3.85 8,184 2.46
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 45,949 42.24 112,405 44.8 134,388 43.86 140,575 42.17