بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/06/23

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 115,276 88.55 479,136 90.49 514,805 88.95 559,301 89.15
اوراق مشارکت 4,290 3.3 2,882 0.54 8,459 1.46 20,327 3.24
سپرده بانکی 1,324 1.02 1 0 1 0 1 0
وجه نقد 1,983 1.52 15,911 3.01 16,134 2.79 12,555 2
سایر دارایی ها 7,310 5.61 31,553 5.96 39,326 6.8 35,214 5.61
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 52,299 40.17 165,075 31.18 163,653 28.28 179,716 28.64