نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/01/20

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,062,965 92.99 5,468,046 96.21 5,566,032 97.13 5,407,199 97.51
اوراق مشارکت 3,768 0.33 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 2,097 0.18 26,314 0.46 41,059 0.72 34,641 0.62
وجه نقد 31,120 2.72 46,806 0.82 40,656 0.71 24,713 0.45
واحد صندوق 596 0.05 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 42,540 3.72 142,158 2.5 82,918 1.45 78,900 1.42
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 328,543 28.74 1,722,787 30.31 1,770,660 30.9 1,702,267 30.7