بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/31

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 105,657 88.49 384,160 92.45 471,093 93.19 449,354 90.83
اوراق مشارکت 4,276 3.58 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 1,358 1.14 1 0 1 0 1 0
وجه نقد 1,662 1.39 15,922 3.83 16,052 3.18 4,836 0.98
سایر دارایی ها 6,442 5.4 15,465 3.72 18,354 3.63 40,538 8.19
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 49,497 41.46 155,467 37.41 172,873 34.2 160,435 32.43