بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/12/27

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 90,551 87.5 182,003 94.84 186,368 95.1 210,304 94.89
اوراق مشارکت 4,549 4.4 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 1,444 1.4 1 0 1 0 1 0
وجه نقد 968 0.94 1,348 0.7 3,158 1.61 6,016 2.71
سایر دارایی ها 5,979 5.78 8,546 4.45 6,439 3.29 5,306 2.39
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 43,525 42.06 86,291 44.97 90,110 45.98 101,143 45.64