نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/03/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,161,457 93.48 5,037,598 97.67 4,646,062 97.4 4,661,680 96.71
اوراق مشارکت 3,671 0.3 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 2,214 0.18 9,034 0.18 5,251 0.11 1,948 0.04
وجه نقد 30,934 2.49 28,247 0.55 31,195 0.65 42,146 0.87
واحد صندوق 561 0.05 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 43,585 3.51 83,120 1.61 87,608 1.84 114,299 2.37
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 359,752 28.96 1,590,010 30.83 1,474,128 30.9 1,460,589 30.3